Reštaurácia a penzión Baránok

Čermeľská cesta 67, Košice 040 01

 

Poučenie o právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon")

 

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systéu na základe : § 24 zákona 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 48/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je:

spracúvanie osobných údajov za účelom vedenia evidencie ubytovaných podľa osobitých zákonov , alebo realizácia objednanej akcie, alebo služby reštaurácie Baránok.

 

Zoznam spracovávaných osobných údajov:

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu, doba ubytovania, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo víza.

Osobné údaje sa poskytujú príslušným orgánom, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku štátu, alebo obrany štát

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona ( právneho dokladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

- opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

- likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné dokady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie

- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

- sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právany základ a zoznam osobných údajov

 

Adresa a kontakt v prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

Carnero s.r.o, Čermeľská cesta 67, Košice 040 01,

tel. 00421 911 030 040

e-mail adresa: baranok@baranok.sk